Letecká doprava v Karpatskom regióne (3. časť)

by Pylypenko Vadym

Tlačová správa (3. časť)

Panelová diskusia 3. „Letecká doprava v Karpatskom regióne“

Partnerské stretnutie projektu MOBI

„Moderná pohraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región“ (MOBI)

28. januára 2021 sa uskutočnilo stretnutie partnerov a odborníkov v rámci projektu „Modern Border Infrastructure – úspešný Karpát“ (MOBI), realizovaný s finančnou podporou programu ENI CBC Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020.

Cieľom projektu je: vytvoriť udržateľnú platformu pre efektívnu cezhraničnú mobilitu ľudí a tovaru zlepšením dopravy a pohraničnej infraštruktúry, posilnením spolupráce medzi vládami a profesijnými organizáciami zameranými na rozvoj dopravných spojení v pohraničných oblastiach Ukrajiny, Rumunska, Slovenska a Maďarska. Projekt predpokladá vypracovanie spoločného plánu mobility, ktorý bude obsahovať regionálne plány každého pohraničného regiónu v oblasti dopravy a pohraničnej infraštruktúry, rozvoja železničných služieb, medzinárodných leteckých služieb atď .

Stretnutie bolo iniciované samosprávou Szabolcs – Szatmár – Bereg župy (Maďarsko ), a uskutočnil sa   v  kombinácii stretnutia ukrajinských partnerov a odborníkov v konferenčnej sále a videokonferenčného spojenia z Maďarska, Slovenska, Rumunska a Ukrajiny. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia všetkých partnerských organizácií projektu MOBI, a to: zástupcovia samosprávy regiónu Szabolcs-Szatmár-Bereg (Maďarsko), Košického samosprávneho kraja (Slovensko), Maramureș County Council (Rumunsko) , Územná správna jednotka okresu Satu Mare (Rumunsko), Správa ciest v Zakarpatskej oblasti (Ukrajina) a Medzinárodná asociácia inštitúcií regionálneho rozvoja IARDI (Ukrajina).         

3 panelové diskusie boli zamerané na tieto témy: 

1. Regionálne plánovanie a rozvoj dopravných spojení

2. Železničné spojenia v Karpatskom regióne

3. Letecká doprava v Karpatskom regióne

K problematike leteckých komunikácií v karpatskom regióne vystúpili 3 odborníci :

Dénes Szilágyi, odborník z regiónu Szabolcs – Szatmár – Bereg (Maďarsko), predstavil a popísal kľúčové aspekty rozvoja letiska Nyíregyháza a jeho vplyv na rozvoj regiónu Szabolcs – Szatmár – Bereg. Pán Szilágyi začal svoj prejav krátkou historickou exkurziou, od obdobia výstavby letiska Nyíregyháza, ktoré sa začalo v roku 1927 až po súčasnosť. Po druhej svetovej vojne sa letisko využívalo na športové účely: modelovanie od roku 1947; letecké aktivity sa tu začali v roku 1965: Aeronautics Championship “ Nyírseg Kupa “ (1976-1990). Prvý a posledný maďarský astronaut tu začal svoju kariéru v roku 1965. Slávne akrobatické oddelenie AEROTRIGA tu začalo svoju činnosť v roku 1975. Sekcia balónov bola zahájená v roku 1980 a sekcia závesných klzákov v roku 1978. Používanie letiska na vnútroštátnu prepravu začal MALÉV. Li-2 sa používal na prepravu cestujúcich a Po-2 na poštové lety.

V roku 1952 došlo k nehode s Li-2. V roku 1964 boli pozastavené pravidelné lety. Počas pravidelných letov fungovala aj meteorologická stanica. Následne zriadilo ministerstvo poľnohospodárstva Maďarskej ľudovej republiky službu poľnohospodárskych pilotov. Pilotný výcvik inicioval predchodca Univerzity v Nyíregyháze v roku 1968. Praktický výcvik pilotov sa uskutočňoval na letisku Nyíregyháza. Vzdelávacie aktivity určovali smer vývoja po celé desaťročia. MALEV potreboval civilných pilotov.

Od roku 1980 sa teda rozvoj infraštruktúry uskutočňoval hlavne kvôli praktickému výcviku. V roku 1982 bola dráha zmodernizovaná. V roku 1983 boli namontované koľajnice riadenia. 

V roku 1984 bol postavený hangár, riadiaca veža a zodpovedajúci navigačný systém. Od roku 1990 sa dôraz presunul vzdelávanie pilotov pre komerčné letectvo.

Od roku 1992 sa výcvik pilotov presunul na maďarské ministerstvo školstva. Maďarské poľnohospodárske služby boli prerušené a miestni inštruktori pilotov založili novú spoločnosť TRÉNER Ltd, aby pokračovali v praktickom výcviku. V roku 1993 sa dráha rozšírila (1 000 m). Od roku 1997 je štruktúra odbornej prípravy založená na európskych normách, ktoré si vyžadujú viac výcvikových nástrojov.

V roku 2001 bola betónová dráha vybavená navigačnými svetlami od spoločnosti Siemens. Na severnom konci vzletovej a pristávacej dráhy bol tiež nainštalovaný systém leteckých navigačných zariadení Complex. Riadiaca veža bola presunutá do svojej súčasnej polohy.

V roku 2005 boli v novom zariadení univerzity zriadené aj simulátory pre koordináciu práce viacerých členov posádky. Nezávislé školenie pilotov bolo ukončené v roku 2007 v dôsledku tragického ministerského nariadenia, ktorým sa znížil počet povolaní zo 400 na 100.

V roku 2015 spoločnosť TRÉNER Ltd založila Stredoeurópsku leteckú akadémiu spolu s leteckou akadémiou a spoločnosťou na simuláciu letov MartinAir. V roku 2016 univerzita v spolupráci s Technickou univerzitou v Budapešti rozbehlo nezávislé vzdelávanie pilotov. V roku 2017 sa spoločnosť TRÉNER Ltd stala nezávislým partnerom spoločnosti Wizz Air v pilotnej akadémii Wizz Air. Univerzita v roku 2017 taktiež založila a začala postgraduálne pilotné vzdelávanie (3 semestre). V súčasnosti sa vzdeláva 130 študentov a ročne je preškolených 60 pilotov s príslušnými certifikátmi. TRÉNER Ltd. bez akejkoľvek podpory postavil sa nový hangár a výcvikové zariadenie (s novým simulátorom). Flotila sa tiež rozrástla a v súčasnosti má 1 Z-526, 4 C-152, 4 Z -142, 9 PA-28 a 2 MEP lietadlá. Pre rastúce požiadavky zamestnáva TRÉNER Ltd 35 inštruktorov. Z dôvodu rastúcich požiadaviek narástol aj počet teoretických inštruktorov. Našťastie sú niektorí z nich kapitánmi a F/OS vo Wizz Air, a sú zamestnaní na čiastočný úväzok vo Wizz Air a na univerzite v Nyíregyháze. Ročne sa realizuje 80 – 100 medzinárodných letov z čoho komerčné lety tvoria asi 20. Obchodné aktivity vykonávajú manažéri dopravy a vlastníci zahraničných spoločností so sídlom v regióne Szabolcs – Szatmár – Bereg a v oblasti Tokaja. Spoločnosť Nyír airservice Ltd udržiava lietadlá spoločnosti TRÉNER Ltd a udržiava lietadlá AN-2, K-26 pre maďarských a zahraničných operátorov. Kvôli dobrým vzťahom s rumunskými operátormi má spoločnosť Nyír Airservice v Rumunsku 2 linkové stanice údržby (Oradea, Timișoara). Nitrogénművek má veľmi dobré vzťahy s Airbus helikoptérmi v Rumunsku (Brasov).

Prebiehajúci rozvoj letiska:

1) automatizované meteorologické stanice;      

2) Nová forma vzdelávania: odborné vzdelávanie na vysokej úrovni;      

3) Nová štruktúra vzdušného priestoru na zabezpečenie väčšieho počtu výcvikových boxov;      

4) Predĺženie a rozšírenie dráhy pre lietadlá kategórie osobnej dopravy.      

Ruslan Liis, riaditeľ Užhorodského letiska (Ukrajina), vyzdvihol hlavné črty a vyhliadky na rozvoj Užhorodského letiska a letectva v karpatskom regióne. Letisko bolo postavené Československou republikou v roku 1929. Jeho umiestnenie bolo veľmi výhodné pre dopravu do všetkých európskych krajín. Dnes  je letisko Užhorod jediné horské letisko na Ukrajine.

Užhorodské letisko je najstaršie letisko Ukrajiny. Mesto Užhorod a Zakarpatská oblasť sú svojou polohou najzápadnejšie na Ukrajine, a z tohto dôvodu  pre poveternostné podmienky, nie je možné cestovať do Ľvova ani po železnici, ani cestnou dopravou. V rokoch 1998 a 2001 došlo na Ukrajine k veľkým povodniam a jediný spôsob poskytovania humanitárnej pomoci bol cez Užhorodské letisko, čo znamená, že letisko má pre ukrajinský štát strategický význam. Je potrebné poznamenať, že predchádzajúce aj súčasné vlády si uvedomujú túto skutočnosť a prispievajú k rozvoju letiska.

V sovietskych časoch Užhorodské letisko prevádzkovalo 18 letov za deň. V súčasnosti existujú určité okolnosti, ktoré bránia rozvoju letiska – hlavným problémom je využitie vzdušného priestoru nad Slovenskou republikou. Je tiež potrebné poznamenať, že k dnešnému dňu bola dosiahnutá a podpísaná dohoda medzi prezidentmi Ukrajiny a Slovenskej republiky, zostáva len ratifikovať túto dohodu na úrovni parlamentov. Následne bude možné pri pristávaní lietadiel použiť prístrojové priblíženie. Slovenská strana v súčasnosti umožňuje pristáť a umožniť lietadlu vzlietnuť, ale iba s vizuálnym priblížením k pristátiu. Tento faktor bráni rozvoju a zvýšeniu komerčnej atraktivity letiska, takže nie je možné plánovať pravidelné lety. Tento rok sa očakáva vyriešenie tejto otázky, čo následne umožní využívať letisko nepretržite aj za nepriaznivých poveternostných podmienok. V súčasnosti komunikujeme s ukrajinskými spoločnosťami, ktoré plánujú lety z Užhorodského letiska. Ako prvé je potrebné zaviesť let Užhorod – Kyjev, a v záujme rozvoja podnikania a cestovného ruchu, lety Užhorod – Zaporizhzhia a Užhorod – Kharkiv. Na začiatku a počas turistickej sezóny je nutné zaistiť lety Užhorod – Odesa, a v prípade že bude populárny, bude sa prevádzkovať ako stály let. Užhorodské letisko má možnosť vykonávať údržbu lietadiel – rokovania o údržbe An-26 sa ukončujú. Dĺžka vzletovej a pristávacej dráhy (2038 m) a jej maximálne zaťaženie umožňujú prijímanie stredne veľkých lietadiel na užhorodskom letisku: Boeing-737 a Airbus 320. Poloha užhorodského letiska je pre malé lietadlá veľmi atraktívna, pretože mnoho malých lietadiel plánuje lety na Balkán cez užhorodské letisko.

Tomáš Jančuš , finančný riaditeľ a zástupca generálneho riaditeľa košického medzinárodného letiska, vyzdvihol kľúčové aspekty rozvoja košického letiska a jeho zapojenie do rozvoja regiónu.

 Najskôr sa zdôraznilo, že poloha medzinárodného letiska v Košiciach je veľmi blízko Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Všeobecne si získava dobré postavenie na východnom Slovensku. V spádovej oblasti košického letiska je niekoľko letísk: letisko v Krakove, letisko Rzeszow, letisko v Budapešti a letisko v Debrecíne. Medzinárodné letisko v Košiciach poskytuje služby pre polovicu cestujúcich na Slovensku a pre niektoré časti Maďarska, Ukrajiny a Poľska. Pokiaľ ide o prevádzkové problémy, boli sme otvorení minimálne 24 hodín a 7 dní v týždni, to bola situácia pred koronavírusom. Z dôvodu nedostatku odletov v súčasnosti existuje iba jeden let do Londýna (Letisko Luton) a otváracie hodiny letiska sú obmedzené.

Dráha letiska má rozmer 3 100 metrov. Kapacita letiska je 700 000 cestujúcich. Znamená to, že sú dobre zabehnutí na strane prevádzky. 66% podiel košického letiska patrí viedenskému letisku, zvyšnú časť vlastní slovenský štát, najmä Ministerstvo dopravy SR. V roku 2013 spolupracovali s Austrian Airlines, Českými Aerolíniami a Danube Wings. Neskôr v tom roku bola podpísaná dohoda so spoločnosťou Wizz Air, známou maďarskou nízkonákladovou spoločnosťou. V roku 2016 podpísali dohodu so spoločnosťami LOT Polish Airlines a Turkish Airlines. Táto situácia bola stabilná do roku 2018, lietali všetci dopravcovia a v tom roku podpísali dohodu so spoločnosťou Eurowings. Všetky predchádzajúce roky čelili vzostupom a pádom, pretože segment leteckých spoločností je veľmi citlivý na rozhodovanie a nové operácie, a chýbajú záruky pre stabilnú budúcnosť. Za jedinú záruku považujú silný dopyt po niektorých destináciách. Znamená to, že destinácia prežije napriek tomu že jedna z leteckých spoločností ju opustí.2019 bol najlepším rokom vzhľadom na počet cestujúcich – 558 064, ale v tomto roku, sme narazili na problém: Turkish Airlines zrušila trasu do Košíc z dôvodu nedostatku lietadiel na ďalších trasách. Na druhej strane zahájili prevádzku so spoločnosťou Ryanair, najväčším nízko nákladovým dopravcom v Európe. Od roku 2013 do roku 2019  dosiahli 135% rast počtu cestujúcich.

Pred koronavírusom malo košické medzinárodné letisko tieto  trásy: 11 letov týždenne s Českými aerolíniami, 13 letov týždenne s Austrian Airlines, 11 letov týždenne s LOT Polish Airlines.

Vďaka uvedeným leteckým spoločnostiam bolo medzinárodné letisko v Košiciach schopné obslúžiť viac ako 300 destinácií po celom svete. Situácia bola veľmi vhodná pre podnikateľov a miestnych občanov. Medzinárodné letisko v Košiciach pracuje s dvoma nízkonákladovými spoločnosťami: Cez Wizz Air boli v prevádzke až  7 letov týždenne na Londýn Luton. Od apríla 2021 budeme prevádzkovať let z Košíc do Doncasteru – Sheffield – 2 lety týždenne (ak bude situácia ohľadom koronavírusu lepšia). Spoločnosť Ryanair začala od augusta 2020 prevádzkovať linku z Košíc do Prahy až 3 letmi týždenne. Nová linka bola tiež zriadená z Košíc do Liverpoolu od novembra 2020 – 2 lety týždenne. Okrem toho očakávame začatie prevádzky novej linky z Košíc do Varšavy od apríla 2021 – 2 lety týždenne. Letisko malo silnú charterovú dopravu, hlavne s východným Stredozemím. V roku 2019 absolvovali celkovo 591 charterových letov. Celkový počet cestujúcich využívajúcich charterové lety neustále rastie a v roku 2019 bol celkový počet cestujúcich využívajúcich charterový let 184 742. Najobľúbenejším cieľom charterových letov je Turecko.

Na konci tretieho zasadnutia partnerstva, sa pani Brigitta László, predstaviteľka Szabolcs – Satmar – Bereg župy a projektový manažér (Maďarsko) a Natalia Nosa, koordinátorka projektu a riaditeľ Medzinárodnej asociácie IARDI (Ukrajina) poďakovali všetkým účastníkom a odborníkom za odborný prístup k rozvoju dopravnej infraštruktúry v prihraničných oblastiach Maďarska, Slovenska, Rumunska, Ukrajiny a Karpatského euroregiónu všeobecne.              .

Počas diskusie bola zdôraznená potreba zosúladiť činnosť na rôznych stranách hranice v oblasti rozvoja leteckej dopravy, spolupráce s leteckými spoločnosťami, regionálnymi letiskami, odbornými inštitúciami s cieľom vytvoriť efektívnu cezhraničnú mobilitu osôb a tovaru v karpatskom regióne..

Vzhľadom na dôležitosť tém, medzinárodné konzorcium naplánoval ďalšie podujatie projektu MOBI na 26. februára 2021, ktorá bude usporiadaná Krajskou radou Maramures (Rumunsko) a zameria sa na leteckú dopravu a leteckú infraštruktúru v karpatskom regióne. 

Tlašové centrum Medzinárodnej asociácie pre regionálny rozvoj inštitúcií IARDI.

Related Articles