Okrúhly stôl «Mobi letecká doprava». Tlačová správa 2

by Pylypenko Vadym

OKRÚHLY STÔL «MOBI LETECKÁ DOPRAVA»

MODERNÁ HRANIČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA – ÚSPEŠNÝ KARPATSKÝ REGIÓN

Dňa 25.2.2021 sa uskutočnil okrúhly stôl na tému “Letecká doprava v Karpatskom regióne” implementovaný v rámci Cezhraničného programu ENI HUSKROUA 2014-2020 a iniciovaný Krajskou radou Maramures v Rumunsku. Hraničné regióny sa zúčastnili konštruktívnych diskusií a inšpiratívnych prezentácií.

Podujatie podporili Regionálna rada Zakarpatska, Krajská rada Maramures, Krajská rada Satu Mare, Samosprávny kraj Szabolcs – Szatmár – Bereg a Košický samosprávny kraj, s aktívnou účasťou medzinárodných inštitúcií, konkrétne Medzinárodnej asociácie inštitúcií pre regionálny rozvoj (IARDI) a Asociácie európskych hraničných regiónov (AEBR). Stretnutie a aktívna diskusia na túto komplexnú tému sa konali práve vďaka partnerskej podpore spomínaných hraničných regiónov a profesionálnych inštitúcií.

Martín Guillermo Ramírez, generálny tajomník Asociácie európskych hraničných regiónov (AEBR):  AEBR je jednou z najvplyvnejších medzinárodných organizácií v oblasti tvorby politiky v Európe. Zahŕňa vyše 100 hraničných regiónov, miestnych samospráv, európskych asociácií a medzinárodných organizácií, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu na makroregionálnej úrovni. AEBR kumuluje najlepšie praktiky a skúsenosti európskych krajín v rôznych odvetviach ekonomickej činnosti, vrátane rozvoja leteckej dopravy (pozn. autora).

Martín Guillermo Ramírez odprezentoval praktické odporúčania k rozvoju letectva a postavenia lokálnych a regionálnych letísk. Zároveň informoval o skúsenostiach z hraničných regiónov a trendoch v leteckej doprave na makroregionálnej úrovni. Poukázal tiež na dôležitosť a vyhliadky  rozvoja leteckých služieb v Karpatskom regióne prostredníctvom klastrov. 

Martín Guillermo Ramírez: Rozvoj leteckej dopravy je vďaka dopadom pandémie pomerne kontroverznou témou. Je však potrebné plánovať opatrenia na obnovenie kapacít po prekonaní pandémie a jej následkov. Aj z tohto dôvodu sú letecké spojenia v Karpatskej oblasti jedným z hlavných elementov rozvoja siete regionálnych letísk a posilnenia cestovného ruchu. Regionálne letiská môžu práve v súčasnej situácii zohrať dôležitú úlohu.

Rozvoj siete regionálnych letísk by mal zohľadňovať aspekty týkajúce sa terénu, či lokalít vzdialených od centier infraštruktúry. Skvalitňovanie infraštruktúry by taktiež malo brať ohľad na aktuálny stav letectva v regiónoch. Rozvoj letísk je vo všeobecnosti dobrým nástrojom pre rozvoj infraštruktúry, no vzhľadom na aktuálne trendy je nevyhnutné plniť kritériá na ochranu životného prostredia, ako aj prechod z vyčerpateľných zdrojov energie na tie obnoviteľné. V sektore výstavby letísk a budovania logistických prestupových centier je základom kombinácia viacerých typov spojení, čo poskytuje väčšiu výhodu pre potreby spotrebiteľa.

Na úrovni EÚ prebieha o kombinácii viacerých typov služieb diskusia. Hlavný opatreniami v oblasti letectva by mala byť decentralizácia a sústredenie sa na možnosti a plnenie potrieb v regiónoch. V kontexte spolupráce založenej na cezhraničnom spojení a dobrom susedstve poskytuje integrácia všetkých typov dopravy najlepšie výsledky, pričom efektívne zapája súkromný sektor a distribúciu investícií.

Multimodalita je kľúčovou v rozvoji regionálnych letísk: koordinácia spolupráce medzi viacerými letiskami, ktoré zápasia s plnením štandardov a zapojením do leteckej siete, ktoré nastáva po riadnej príprave logistickej základne a infraštruktúry.

Malé lietadlá sa najlepšie prispôsobujú potrebám regiónu, no urýchlenie rozvoja akéhokoľvek typu leteckého spojenia je extrémne náročné. Z tohto dôvodu je postup a koordinácia projektových partnerov a dotknutých subjektov kľúčovým aspektom, ktorý pomôže prilákať a implementovať investície efektívnejšie. Karpatský región je považovaný za oblasť s mnohými príležitosťami, takže jeho rozvoj a prosperita ovplyvnia ekonomiku všetkých členských štátov. V oblasti malého letectva sú skúsenosti so spoločnými leteckými projektmi veľmi dôležité, napríklad v prípade rozvoja letiska v Bazileji, ktoré patrí Francúzsku, no vybudované bolo na náklady Nemecka. V súčasnosti je samozrejme ťažké porovnávať región Severného Porýnia a Karpatskej oblasti, no podobné príklady existujú naprieč EÚ. Ďalším príkladom je výstavba letísk na hraniciach Rakúska a Nemecka na základe regionálnych potrieb lokálnych letov. Malé mestá, či dokonca dediny, budujú miestne letiská, ktoré významne pozdvihujú ekonomickú aktivitu a majú výrazný efekt s relatívne nízkou investíciou.

Na záver komunikoval Martín Guillermo Ramírez na tlačovej konferencii s ukrajinskými médiami a pochválil iniciatívu “Letecké spojenia v Karpatskom regióne”, ktorý vyžaduje pokračovanie v implementácii a je v súlade s aktuálnymi výzvami:  

V poslednom období sa Európa snaží zlepšiť dopravnú infraštruktúru, zmeniť pohľad na mobilitu a zaviesť multimodálny prístup k rozvoju dopravnej infraštruktúry. Z tohto dôvodu letecká doprava získava novú prioritu popri skvalitňovaní celkového dopravného systému a infraštruktúry ako takej. Kvôli karanténnym opatreniam a ich negatívnym dôsledkom je ťažké udržať sieť malých letísk, no práve malé lietadlá sú efektívnym spôsobom cezhraničnej dopravy a spojenia všeobecne.

Príkladom je už prezentované letisko v Bazileji, v prípade ktorého je letisko umiestnené v jednej krajine, vlastnené je druhou a náklady na vybudovanie znášala tretia krajina. Letisko je však veľkým impulzom pre rozvoj infraštruktúry.

Dôležité je kvalitné strategické plánovanie, koordinácia a klastrový prístup. Projekt MOBI Moderná hraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región je dobrým príkladom takéhoto prístupu. V Európe existuje viacero podobných projektov – v španielskej Andalúzii hraničiacej s Portugalskom funguje klastrový prístup na rozvoj dopravnej infraštruktúry. Ďalším odvetvím je elektrifikácia a používanie vodíkového paliva, ktoré sa považuje za hlavný smer v rozvoji letectva na nasledujúce roky.

Tlačové centrum Asociácie IARDI

Related Articles