by otiko
O PROJEKTE

Projekt „Moderná pohraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región“ „MOBI“ sa realizuje od 1. marca 2020 s finančnou podporou programu ENI CBC Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020.

Projekt realizuje medzinárodné konzorcium, ktoré zahŕňa orgány regionálnej samosprávy a odborné inštitúcie, a to: Medzinárodná asociácia inštitúcií regionálneho rozvoja „IARDI“ (Ukrajina), Szabolcs-Szatmár-Bereg župa (Maďarsko), Košický samosprávny kraj (Slovensko), Rada župy Maramureš (Rumunsko), Rada župy Satu Mare (Rumunsko) a Správa ciest v Zakarpatskej oblasti (Ukrajina).

Cieľom projektu je: vytvoriť udržateľnú platformu pre efektívnu cezhraničnú mobilitu ľudí a tovaru zlepšením dopravy a prihraničnej infraštruktúry, posilnením spolupráce medzi vládami a profesijnými organizáciami zameranými na rozvoj dopravných spojení v prihraničných oblastiach Ukrajiny, Rumunska, Slovenska a Maďarska. Projekt ráta s vypracovaním spoločného plánu mobility, ktorý bude obsahovať regionálne plány každého pohraničného regiónu v oblasti dopravy a prihraničnej infraštruktúry, rozvoja železničných služieb, medzinárodných leteckých služieb atď.

Očakávané výstupy: projekt plánuje poskytnúť strategický prístup k udržateľnému a efektívnemu rozvoju dopravnej a hraničnej infraštruktúry vypracovaním niekoľkých štúdií uskutočniteľnosti a implementáciou pilotného projektu infraštruktúry na Ukrajine, konkrétne 4,35 km cyklistických trás. Výsledkom projektu bude zvýšenie mobility tovaru a podnikania, a vzhľadom na hospodársky rozvoj a zlepšenie infraštruktúry sa očakáva tiež zvýšenie počtu turistov a návštevníkov prihraničných oblastí.

Očakávané výsledky:

  • zvýši sa počet vozidiel využívajúcich modernizovanú dopravu a pohraničnú infraštruktúru (počet vozidiel za deň);
  • Zrekonštruuje sa 4,35 km cyklistických trás;
  • zvýši sa počet cestujúcich využívajúcich moderné dopravné systémy o 10%;
  • vytvorí sa inovatívny prístup projektu na prepojenie cieľových regiónov, ktorých populácia bude mať úžitok zo zlepšených služieb.

СZLOŽENIE PARTNERSTVA

Medzinárodné konzorcium pre partnerstvo bolo založené na schopnostiach a predchádzajúcich skúsenostiach každého partnera s cieľom zabezpečiť dosiahnutie cieľov projektu.

iardi-250

Vedúci príjemca: Medzinárodná asociácia inštitúcií regionálneho rozvoja „IARDI“ (Ukrajina) má silnú partnerskú sieť a sieť odborníkov, rozsiahle skúsenosti so strategickým plánovaním a vypracovaním štúdií uskutočniteľností, základného výskumu, vývoja strategických dokumentov vrátane strategických dokumentov ako napr.  „Stratégia euroregiónu Karpaty 2020 “ a „ Slovensko-ukrajinská stratégia cezhraničnej spolupráce 2020 “.

Žiadateľ 1. Služba obnovy a rozvoja infraštruktúry v Zakarpatskej oblasti (Ukrajina) je štátna organizácia s 36 zamestnancami – inžiniermi dopravnej infraštruktúry, kompetenciami v oblasti rekonštrukcie a výstavby diaľnic a cyklistických komunikácií na regionálnej úrovni a s príslušnými skúsenosťami z predchádzajúcich medzinárodných projektov.

Szobolcs-bereg-250

Žiadateľ 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg župa (Maďarsko) má skúsenosti s regionálnym rozvojom a strategickým plánovaním vrátane rozvoja dopravnej infraštruktúry, projektového a finančného riadenia v rámci projektu Karpatský euroregión 2020 a ďalších medzinárodných projektov.

Kosice-kray-250

Žiadateľ 3. Košický samosprávny kraj (Slovensko) má 216 zamestnancov a 16 oddelení vrátane oddelenia regionálneho rozvoja, dopravy, cestovného ruchu atď. Má bohaté skúsenosti so strategickým plánovaním a riadením projektov.

marmuresh-250

Žiadateľ 4. Rada župy Maramures (Rumunsko) je orgánom kraja. Má 193 zamestnancov a 5 oddelení s rozsiahlymi skúsenosťami so strategickým plánovaním a rozvojom dopravnej infraštruktúry.

Satu-Mare-250

Žiadateľ 5.Rada župy Satu Mare (Rumunsko) je štátny orgán na regionálnej úrovni so 193 zamestnancami a 5 oddeleniami s rozsiahlymi skúsenosťami v strategickom plánovaní a rozvoji dopravnej infraštruktúry.